DigiFactory


DigiFactory er et stort og viktig satsningsområde for alle bedrifter. En effektiv og god innføring kan være avgjørende for konkurransekraften fremover. Bedriftene har allerede en portefølje av programvare man må ta hensyn til i innføringen av DigiFactory. IOT Solutions DigiFactory server tar sikte på å utnytte det man har, gjøre eksisterende løsninger bedre og hente ut gevinsten ved innføring av ny teknologi.

Om DigiFactory server

I DigiFactory serveren integrer vi informasjon fra bedriftens standardsystemer innenfor

 • Material og produksjonsstyring
 • Vedlikehold
 • SCADA
 • Produksjonsdata
 • Tilstandsbasert overvåking

DigiFactory serveren henter de relevante data fra de forskjellige systemene og uniformerer data slik at de egner seg for moderne behandling innenfor maskinlæring og kunstig intelligens.

Systemet inneholder standard prosedyrer for å sette opp overvåkings-agenter som til enhver tid kalkulerer sannsynligheten for feil og varsler om dette.

Hvor kan server installeres?

 

DigiFactory server kan installeres hos bedriften eller i skyløsninger som Microsoft Azure, IBM, Amazone eller Digital Ocean eller liknende. hvis løsningen installeres i sky vil all kommunikasjon mellom bedrift og sky være sikret med VPN forbindelse.

Funksjoner

Preskriptivt vedlikehold  

Preskriptivt vedlikehold er det neste store steget fremover i forvaltning av produksjonsutstyr. Dette betyr å flytte fra planlagt forebyggende vedlikehold til en tilstand hvor man foretar vedlikeholdet når status på utstyret tilsier det. Neste tidpunkt for vedlikehold beregnes ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens.

Nye muligheter med preskriptivt vedlikehold er blant annet: 

 • Tidligere varsling på mulige havarier 
 • Forbedre vedlikeholdet gjennom bedre planlegging  
 • Reduksjon i vedlikeholdskostnader på + 50%  

Eksempel på funksjoner vi kan tilby er 

 • Beregning av gjenværende levetid  
 • Registrering av stopp årsak 
 • Varsel om behov for vedlikehold 
 • Maskinlæring 

Energistyring 

Energistyring omfatter planlegging og drift av energi produksjon og energi forbruk. Formålet er å utnytte energien best mulig til optimal pris. I vår løsning kan vi hente inn:

 • Energi kjøp (Elektrisitet, fjenvarme)
 • Energi forbruk
 • Energi produksjon
 • Energi salg

Til sammen gir dette oss den totale energibalansen

Eksempel på muligheter:

 • Reduksjon av energiforbruket 10-40%  
 • Bruk AI for å optimalisere energiforbruket  

Eksempel på funksjoner:

 • Logge energimålere  
 • ET-kurver   
 • Energiprognoser 
 • Bedre planlegging av energi forbruk 

Produktivitet  – OEE index

OEE er den mest anvente KPI for måling av produksjons effektiviteten. OEE tar hensyn til ulike under parametrene i produksjonsprosessen – tilgjengelighet, ytelse og kvalitet. Etter de ulike faktorene er tatt hensyn til vil uttrykkes resultatet som en prosentandel. En OEE-poengsum på 100% betyr at du bare produserer gode deler, så raskt som mulig, uten stopp tid. OEE indeksen vil bli beregnet i tilnærmet sann tid basert på automatisk og manuellt innsamlede data.

Eksempel på muligheter:

 • Øk effektiviteten (OEE-indeksen) gjennom bedre planlegging og færre stopp  
 • Reduser avfall ved å bruke online kvalitetskontroll og tilstandsovervåkning  

Eksempel på funksjoner:

 • Stopp tidsregistrering  
 • Registrering av stoppårsaker

Tjenester vibrasjonssystemer 

Våre medarbeidere har kompetanse på å sette opp et vibrasjon system. Vi har også et etablert samarbeid med universitetet i Krakow og kan stille med spesialister om nødvendig.

 Vår samarbeidspartner i Krakow har et meget erfarent team for design, oppsett og overvåking av roterende utstyr. 

Vibrasjonsovervåking 

Sammen med Virtex har vi utviklet en egen kontroller for overvåking av vibrasjoner. Den egner seg veldig bra for tilstandsovervåking av roterende utstyr. 

Dette er en kraftig datamaskin som kjører de matematiske beregningene. Verdier kan avleses simultant på inntil 8 kanaler med en frekvens på ca. 50 kHz. Ut fra disse beregningene kalkulerer vi representative sensor-verdier som uttrykk for tilstand på kulelager, tannhjul, impeller eller liknende. Disse verdiene inngår da i maskinlærings prosedyrer for kalkyle av restlevetid.

På den måten dramatisk reduksjon i datatransport som gjør at vi kan ha et ubegrenset antall på et vanlig industrinettverk.

Vibrasjonskontrollerne har et brukervennlig konfigurasjonsprogram som også inkluderer en meget effektiv trending og analyse programvare.

Vibrasjonssensorer 

Riktig sensor til utstyret er viktig. IOT Solutions tilbyr et rikt utvalg av høykvalitets vibrasjonssensorer etter behov. 

Sensorene er designet og kalibrert for hvert tilfelle. IOT Solutions bistår i valg av sensorer.

Mechatronics Innovation Lab (MIL)

Et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder.

IOT Solutions har sammen med Virtex levert testbenk for vibrasjonsanalyser på MIL. Denne brukes i opplæring og forståelse av vibrasjoner og maskinlæring.

 Ønsker du mer informasjon?

Få info